O νόμος με τον όποιο δεν απαγορεύονται τα ποδήλατα στο ΜΕΤΡΟ....

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3082 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 316 20021216 Τέθηκε σε ισχύ: 16.12.2002 Ημ.Υπογραφής: 12.12.2002 Τίτλος: Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" και άλλες διατάξεις. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ......................... Αρθρο: 11ΕΝΔΕΚΑΤΟ Ημ/νία: 16.12.2002 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τίτλος Αρθρου: Ρύθμιση θεμάτων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.α. Εντός των συρμών, των σταθμών και γενικότερα των εγκαταστάσεων του ΜΕΤΡΟ απαγορεύονται η εναπόθεση ή μεταφορά εύφλεκτων ή επικίνδυνων υλών, υλικών και αντικειμένων, η μεταφορά ζώων εκτός των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται εντός κατάλληλων για το σκοπό αυτόν μέσων, η κατανάλωση πάσης φύσεως ποτών και φαγητών, η άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας από μικροπωλητές, εφημεριδοπώλες ή λαχειοπώλες. εξαιρούνται της παρούσας ρύθμισης οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.. β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παράβαση των απαγορεύσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου, αυτό κυμαίνεται από τριάντα (30) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. γ. Επιτρέπεται η απομάκρυνση πέραν των εξόδων των σταθμών των παραβατών της πρώτης παραγράφου από την Ελληνική Αστυνομία, τους ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 283812000 και από τα εξουσιοδοτημένα από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. όργανα. δ. Μ' κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων και στους χώρους, εγκαταστάσεις, συρμούς ή οχήματα άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς. 2. α. Το εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 803/1978 (ΦΕΚ 123 Α' ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2465/1997, αντικαθίσταται. β. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας υπερτοπικών σταθμών ή σταθμών εθνικής εμβέλειας υπεραστικών λεωφορείων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μεγάλων εμπορευματικών κέντρων. 3. Καταργείται το εδάφιο ζ' του άρθρου 50 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α') και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 18 του ν. 1903/1990 (ΦΕΚ 142 Α ' ), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α' ). 4. Το εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2963/ 2001 (ΦΕΚ 268 Α') τίθεται σε ισχύ την 31.3.2003. 5. Στο άρθρο 41 του ν, 2963/2001 προστίθεται φράση. 6. Μετά την παρ. 10 του άρθρου 4 του 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α' ) προστίθεται παράγραφος 11. 7. Η παράγραφος 6 της περίπτωσης Ι' του άρθρου 1 του ν. 2647/1998 αντικαθίσταται. 8. α. Οι τακτικές ετήσιες κρίσεις του προσωπικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. για προαγωγές του έτους 2002 και οι εκκρεμείς παρελθόντων ετών διενεργούνται, κατ' εξαίρεση, με βάση τις ειδικές διατάξεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της διοίκησης του Ο.Σ.Ε. και της πιο αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στον Ο.Σ.Ε. με τη διαδικασία υπογραφής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που έχει ήδη συναφθεί και κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία. β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α' ) καταργείται. 9. α. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α ' ), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 10 του ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α'), προστίθεται τρίτο εδάφιο. β. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2671/1998 αντικαθίσταται. 10. Το άρθρο 27 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α') "Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις" αντικαθίσταται. 11. Στην παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α ' ) προστίθενται μετά το τρίτο εδάφιο εδάφια.

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
paolos
Απών/απούσα

Anaφερεται καπου η λεξη ποδήλατο?

zouzoul311
Απών/απούσα

Γιατί? Δεν είναι το ποδήλατο εύφλεκτο ή επικίνδυνο υλικό?...
Zouzoulina

paolos
Απών/απούσα

Σωστα...εγώ θα το χαρακτήριζα άκρως επικίνδυνο!Απορώ πώς κάποιοι το βάζουν μέσα στα σπίτια τους...

Παυλος

vassia
Απών/απούσα

Το μετρό και ο προαστιακός χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια διατύπωση για να προσδιορίσουν τους όρους μεταφοράς αντικειμένων με τους συρμούς. Αυτό σημαίνει ότι η απαγόρευση της μεταφοράς των ποδηλάτων στο Μετρό δε στηρίζεται παρά σε μια αυθαίρετη ερμηνεία μιας υπουργικής απόφασης (που δεν αναφέρεται καν σε ογκώδη αντικείμενα στα οποία κατατάσσει και το ίδιο το Μετρό τα ποδήλατα, αλλά μόνο σε εύφλεκτα και επικίνδυνα), ενός πλαισίου που επιτρέπει τη μεταφορά στο ένα μέσο και όχι στο άλλο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.

Με σκοπό τη διατήρηση ενός ασφαλούς, καθαρού και ευχάριστου περιβάλλοντος στο δίκτυο της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε., οι εισερχόμενοι στους σταθμούς, συρμούς και εν γένει χώρους και εγκαταστάσεις ευθύνης και λειτουργίας της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

Μεταφορά και εναπόθεση εύφλεκτων ή επικίνδυνων υλών, υλικών και αντικειμένων.
Μεταφορά και εναπόθεση ογκωδών ή υπερμεγεθών αντικειμένων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

Με σκοπό τη διατήρηση ενός ασφαλούς, καθαρού και ευχάριστου περιβάλλοντος στο δίκτυο του Μετρό, οι εισερχόμενοι στους χώρους του πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπονται οι παραπάνω δραστηριότητες:

Mεταφορά εύφλεκτων ή επικίνδυνων υλών, υλικών και αντικειμένων (Ν.3082/2002)
Μεταφορά Ενοχλητικών Αντικειμένων (Ογκώδη ή Υπερμεγέθη Αντικείμενα, Ποδήλατα κλπ.)

Vassia

zouzoul311
Απών/απούσα

Αν κατάλαβα καλά, η μεταφορά ενοχλητικών αντικειμένων δεν αναφέρεται σε κανένα νόμο, σωστά; Ο μόνος νόμος είναι ο 3082/2002. Οπότε αν έχουν έτσι, όπως κατάλαβα, τα πράγματα, να κουβαλάω ένα αντίγραφο του νόμου μαζί μου κι αν πάνε να με σταματήσουν όποτε θα μπαίνω στο Μετρό να τους δίνω ένα αντίγραφο... Προς γνώση και συμμόρφωση στους Νόμους του Κράτους (βλ. Σύνταγμα της Ελλάδος!!!) ;)
Zouzoulina

exomail2003
Εικόνα exomail2003
Απών/απούσα

Περίμενε λίγο να το δουν και οι νομικοί μας και τα ξαναλέμε....

chilled iron
Εικόνα chilled iron
Απών/απούσα

gia peite, gia peite!!
to eidan oi nomikoi mas??
na exoume kapoies trantaxtes apodeikseis na tous trivoume sth mourh!!:)

don't let the system get you down...!!

vang
Απών/απούσα
  • Νομίζω ότι με καλό συντονισμό και χρόνο από ομάδες ποδηλατών ( ένας με ποδήλατο οι άλλοι μάρτυρες), μπορέι να γίνει κάτι...

 

  • Διάφορες σκέψεις...
  1. Οι νομικοί μας θα μπορούσαν να φτιάξουν μία δήλωση πού να απαιτούμε να παραληφθή με υπογραφή , αντιγραφο διαβιβάζεται με διαμαρτυρία στόν συνήγορο του πολίτη..
  2. Να μήν δεχόμεθα την άρνηση επιβίβασης παρά μόνο εφόσον μας έχει δοθεί εγγράφως και ενυπογράφως ο λόγος..Το έγγραφο διαβιβάζεται με επιστολή διαμαρτυρίας στόν συνήγορο του πολίτη...
  • Δεν θέλει τσαμπουκάδες, Θέλει λίγο βοήθεια απο νομικούς και αρκετό χρόνο, υπομονή και όχι νεύρα από μερικούς ποδηλάτες για να στηθεί το δόκανο....
  • Δεν μας επιτρέπουν να επιβιβαστούμε; Καλούμε την αστυνομία διότι αυθαιρέτως αρνούνται παροχή υπηρεσίας. Αν δέν έιναι αυθαίρετα να μας το δώσουν έγγράφως διότι θα λέμε...
  • "συγνώμη αλλά εγώ ΔΕΝ ακούω ...μόνο διαβάζω" οτι μου λέει ο κύριος ( φύλακας ή υπέυθυνος σταθμού) να το γράψει και να το υπογράψει. είναι δικαίωμά μου , δέν εξασκώ βία αλλά επικαλούμαι την αστυνομία να τηρήσει τούς νόμους και να πάει αυτόν τον κύριο αυτόφωρο! ( αν μάλιστα έχει ειδοποιειθεί και κανα κανάλι ακόμα καλύτερα) 
  • Ειπα απο την αρχή ! Θέλει χρόνο και διάθεση για αναμονή και προετοιμασία. και κάμερα έστω ερασιτεχνική. Και γερά νεύρα γιατί θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να μας κάνουν να αντιδράσουμε βίαια για να χάσουμε το δίκο μας!!
  •  Αν για να γλυτώσουν την φασαρία μας επιτρέψουν επιβίβαση...καταγράφεται μέρα και ώρα και χρησιμοποιείται σάν παράδειγμα διακριτικής μεταχείρησης σέ όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις πού εμποδίζεται η επιβίβαση....μαζί με τα παραπάνω.
  • Δεν είμαι νομικός αλλά κάπως έτσι πιστεύω πρέπει να αποκαλυφθεί η αυθαιρεσία του ΜΕΤΡΟ.