ΚΟΚ - Νομιμότητα σχάρας ποδηλάτου στο πορτ μπαγκάζ

4 σχόλια / 0 νέα/ο
Τελευταία δημοσίευση
hawkwind78
Εικόνα hawkwind78
Απών/απούσα

Καλημέρα σε όλους

Μετά απο μακροημέρη αρρώστια (γρίπη με λαιμά) ξαναβγαίνω με το ποδήλατο στους δρόμους. Επείδη όμως οι δρόμοι έχουν γίνει επικίνδυνοι, πηγαίνω τακτικά στους κοντινούς δρυμούς της Αττικης. Μέχρι τώρα δεν έχω πάρει σχάρα και δεν θέλω να βάλω μπάρες στο corsaκι που έχω γιατι δεν ξέρω πόσο θα το κρατήσω και σκεφτηκα τις κλασικές σχάρες που μπαίνουν στο πίσω τζάμι στο πορτ μπαγκάζ.

Διαβάζοντας κάποια στιγμή το δωρέαν περιοδικό αυτοκινήτου TRACTION διάβασα ότι αυτές οι σχάρες είναι παράνομες και μπορεί σε περίπτωση ατυχήματος να προξενήσουν μεγάλη ζημιά σε εμένα αλλά και στους άλλους που θα έρθουν σε συγκρουση μαζι μου.

Ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι υπερβολή;

Φιλικά Κωνσταντίνος

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
Morfeas
Απών/απούσα

...αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις στον κοκ που αφορούν το πόσο πρέπει να προεξέχουν αντικείμενα όπως σχάρες, είτε προς τα πίσω, είτε προς τα πλάγια. Νομίζω επίσης πως οι σχάρες και γενικά όλα τα πρόσθετα για τα αυτοκίνητα συνοδεύονται από έγκριση που δηλώνει ότι είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κοκ. Αν δεν υπάρχει τέτοια έγκριση το προϊόν είναι παράνομο.

vamvakoolas
Εικόνα vamvakoolas
Απών/απούσα

αντε παλι..(ποσες φορες αραγε το εχω ποσταρει?)

Φόρτωση oχημάτων
1. To μεικτό βάρoς oχήματoς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τo μέγιστo
επιτρεπόμενo βάρoς τoυ.
2. To φoρτίo τoυ oχήματoς πρέπει να τακτoπoιείται και να στoιβάζεται
κατά τρόπoν ώστε:
α) Nα μην εκτίθενται σε κίνδυνo πρόσωπα και να μην πρoκαλoύνται ζη-
μιές από διαρρoή ή πτώση αυτoύ στην oδό.
β) Nα μην περιoρίζεται ή παρεμπoδίζεται η oρατότητα τoυ oδηγoύ, να μην
εμπoδίζεται η oδήγηση τoυ oχήματoς και να μη μειώνεται η σταθερότητα
αυτoύ.
γ) Nα μην πρoκαλoύνται θόρυβoι ή σκόνη ή άλλες ενoχλήσεις, oι oπoίες
μπoρoύν να απoφευχθoύν.
δ) Nα μην καλύπτoνται oι φανoί, συμπεριλαμβανoμένων και των φανών
στάθμευσης και πoρείας, τα αντανακλαστικά στoιχεία, oι πινακίδες αριθμoύ
κυκλoφoρίας και τo διακριτικό σήμα της χώρας απoγραφής τoυ oχήματoς, ως
και τα σήματα πoυ δίνoνται με τo χέρι, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντoς
Kώδικα.
3. Tα εξαρτήματα, ως καλώδια, σχoινιά, αλυσίδες, καλύμματα κ.λπ. πoυ
χρησιμoπoιoύνται για εξασφάλιση ή πρoστασία τoυ φoρτίoυ, πρέπει να σφίγ-
γoνται και να στερεώνoνται καλά. Iδιαιτέρως τα εξαρτήματα πoυ χρησι-
μoπoιoύνται για την πρoστασία τoυ φoρτίoυ πρέπει να πληρoύν τις απαιτή-
σεις της πρoηγoύμενης παραγράφoυ. Η φόρτωση των φορτηγών αυτοκινή-
των διέπεται από τις ειδικές περί αυτών διατάξεις του ν. 3446/2006.
4. To φoρτίo απαγoρεύεται να πρoεξέχει από τo πίσω τμήμα τoυ oχή-
ματoς περισσότερo από 30% τoυ μήκoυς τoυ αμαξώματoς. Eιδικά, στα
μoτoπoδήλατα, μoτoσικλέτες και τρίτροχα οχήματα, τo φoρτίo απαγoρεύεται
να πρoεξέχει περισσότερο από 0,40 μ. από τις πλευρές τους, υπολογιζόμενου
από το εξωτερικό άκρο του εμπρόσθιου πλευρικού φανού του οχήματος, ή
του μπρος ή πίσω ακραίου σημείου αυτών. Πρoκειμένoυ για ειδική μεταφoρά
αντικειμένων πoυ πρoεξέχoυν από τo πίσω τμήμα των αυτoκινήτων oχημάτων
πέραν τoυ 30% τoυ μήκoυς τoυ αμαξώματoς, απαιτείται πρoηγoύμενη άδεια
της κατά τόπoν αρμόδιας Τεχνικής Yπηρεσίας.
5. Tα πρoεξέχoντα φoρτία από τo μπρoς ή πίσω τμήμα ή τις πλευρές
τoυ oχήματoς, αν αυτό επιτρέπεται, πρέπει να επισημαίνoνται με σταθερή
πρoσαρμoσμένη πινακίδα διαστάσεων τoυλάχιστoν 0,50x0,50 μ. λευκoύ
χρώματoς με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής
αντανακλαστικότητας και τoπoθετημένη με τo πάνω άκρo όχι πιo ψηλά από
1,60 μ. και τo κάτω άκρo όχι πιo χαμηλά από 0,40 μ. από τo oδόστρωμα, όταν
δεν μπoρoύν την πρoεξoχή να αντιληφθoύν oι oδηγoί των άλλων oχημάτων.
Kατά τη νύκτα, όπως αυτή oρίζεται στην παράγραφο 1 τoυ άρθρoυ 2 τoυ
παρόντoς Kώδικα, για την επισήμανση αυτή πρέπει να χρησιμoπoιείται λευ-
κό φως και λευκό αντανακλαστικό στoιχείo μπρoστά, ερυθρό δε φως και ερυ-
θρό αντανακλαστικό στoιχείo πίσω.
6. Eιδικότερα πρoκειμένoυ για μηχανoκίνητα oχήματα και αν αυτό επι-
τρέπεται:
α) Tα πρoεξέχoντα φoρτία περισσότερo από ένα (1) μέτρo πέραν τoυ μπρoς
ή πίσω τμήματoς τoυ oχήματoς, πρέπει να επισημαίνoνται oπωσδήπoτε.
β) Tα φoρτία τα oπoία πρoεξέχoυν κατά πλάτoς περισσότερo από 0,40
μ. από τo εξωτερικό άκρo τoυ μπρoς φανoύ ή τoυ πίσω ερυθρoύ φανoύ τoυ
oχήματoς, πρέπει να επισημαίνoνται τη νύκτα.
7. H μεταφoρά αντικειμένων πoυ σύρoνται στo έδαφoς επιτρέπεται μόνoν
εφόσoν αυτά δεν φθείρoυν τo oδόστρωμα και δεν δημιουργούν κίνδυνο για
τους χρήστες της οδού και ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας κατά τόπoν
Tεχνικής Yπηρεσίας.
8. Ο κάτοχος ή ο οδηγός, που κυκλοφορεί όχημα με υπέρβαση του μέγι-
Κεφάλαιο Γ΄. Κανόνες οδικής συμπεριφοράς
75
στου επιτρεπόμενου βάρους του ή επικίνδυνα φορτωμένο, κατά παράβαση
των διατάξεων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδό-
ντα (80,00) ευρώ. Σε περίπτωση επικίνδυνης φόρτωσης, κατά παράβαση του
παρόντος άρθρου, επιβάλλεται και ακινητοποίηση του οχήματος κατά τις δι-
ατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος Κώδικα.
Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται
με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

SpyrosV
Εικόνα SpyrosV
Απών/απούσα