Άγόρά κόύρσάς

2 σχόλια / 0 νέα/ο
Τελευταία δημοσίευση
ΝΤΊΚ
Απών/απούσα

Κάλήσπέρά πάίδίά.έύχόμάί σέ όλόύς πόλλά κάλά χλμ.κάί πάντά όρθίόί.θά ήθέλά τήν βόήθέίά σάς στήν έπίλόγή κόύρσάς.έχώ ύψός 1.75 κάί 74 κίλά.τό πόσό πόύ μπόρώ νά δίάθέσώ  γίά τό πόδήλάτό έίνάί γύρώ στά 850.άντέ 1000..θά ήθέλά μίά έλάφρίά κόύρσά.μέ carbon μπρόστίνό.λέπτές ρόδές όσό γίνέτάί.μόύ άρέσέί πόλύ ή πόδήλάσίά.έίχά ένά sirius άλλά τό έδώσά γίά νά άλλάξώ κάτήγόρίά.θά κάνώ σχέτίκά μέγάλές άπόστάσέίς κάί όπώς κάτάλάβένέτέ χρέίάζόμάί ένά κάλό κόύρσάκί.έπέίδή έχώ χάθέί μέσά σέ τόσά πόδήλάτά πόύ βλέπώ .ή βόήθέίά σάς στό νά έπίλέξώ ένά μόντέλό θά ήτάν πόλύ σήμάντίκή γίά μένά.σάς έύχάρίστώ πόλύ.

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
Trustworthy
Απών/απούσα

Το Ideal Intempo βρίσκεται στα 500 ευρώ. Αυτοί που ασχολούνται με road bikes θα μας πούνε εάν αξίζει η αγορά του! Φοράει πάντως κουρσάδικα σειρά επάνω.