Ειδικό Σχέδιο Δράσης «Βιώσιμες Πόλεις-Μαθιός Καρλαύτης»-Οδηγός για Συγκοινωνιακά Θέματα

4 σχόλια / 0 νέα/ο
Τελευταία δημοσίευση
airpeace79
Εικόνα airpeace79
Απών/απούσα

Ιούνιος 2017

http://www.ymeperaa.gr/images/news/odhgos_sygkoinwniaka.pdf

http://www.ymeperaa.gr/index.php/dimosiotita/nea-anakoinoseis/403-odigos-viosimes-poleis-mathios-karlaytis

Υποδομές για ήπιες μορφές μετακίνησης

Ο σχεδιασμός συγκεκριμένων υποδομών, απαιτείται ώστε να προωθηθούν οι ήπιες μορφές μετακίνησης. Η πρόβλεψη του δομικού διαχωρισμού της οδού (πλάτη πεζοδρομίων, οδοστρώματος, νησίδων), είναι αναγκαία να σχεδιασθεί αναλυτικά. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα ΑμΕΑ, σε θέματα σήμανσης, ηχητικής προειδοποίησης, κ.λπ. Η ανάπτυξη δικτύων μη μηχανοκίνητων οχημάτων (διαπλάτυνση πεζοδρομίων, δημιουργία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων), απαιτείταινα σχεδιασθεί καινα αναδείξει πέραν της διαμόρφωσης των δικτύων τις λεπτομέρειες εκείνες που σχετίζονται είτε με την αλληλεπίδραση των δικτύων μεταξύ τους είτε με τα σημεία αλληλεξάρτησης με τα υπόλοιπα δίκτυα μετακίνησης.

Η οργάνωση συντήρησης και επιτήρησης της σωστής λειτουργίας πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, η συστηματική αναβάθμιση των πεζοδρομίων και ο ασφαλής διαχωρισμός τους από την κυκλοφορία των οχημάτων, μπορεί να σχεδιασθεί σε λεπτομέρεια και να προταθούν επεμβάσεις που όταν υλοποιηθούν θα ικανοποιούν το σκοπό αυτό.

Για την ανάπτυξη διαδρομών πεζών, απαιτείται να προταθούν μέτρα και επεμβάσεις για την υλοποίησή τους. Η πρόβλεψη της χρήσης αυτών των διαδρομών από άτομα με κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης, μειωμένης ακοής, μητέρες με καροτσάκια, ηλικιωμένους, κ.λπ. είναι ουσιώδους σημασίας.

Ο σχεδιασμός δημιουργίας προστατευμένων διαδρομών για ΑμΕΑ, πέραν της αποκλειστικής εφαρμογής τους μπορεί να αποτελεί και συνιστώσα άλλης συνεπικουρούμενης δράσης.

Η πρόβλεψη για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων, θα αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση, θα εξετάσει τη ζήτηση, θα προσδιορίζει τους βασικούς σταθμούς μετεπιβίβασης μεταξύ ποδηλάτου και άλλων μέσων μετακίνησης, και τέλος θα χωροθετήσει τασημεία στάθμευσης ποδηλάτων, τις θέσεις και τη χωρητικότητα ανά σημείο.Η δημιουργία οδών μικτής κυκλοφορίας ευάλωτων χρηστών – οχημάτων, απαιτεί την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης η οποία πέραν του σχεδιασμού αυτών των οδών, θα διαχειριστεί και τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις από μία τέτοια επέμβαση για το άμεσα επηρεαζόμενο οδικό δίκτυο.

Για τη δημιουργία οδών / λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας μέσων ήπιας μορφής μετακίνησης, απαιτείται ειδικός σχεδιασμός που θα διευθετεί την υπόλοιπη κυκλοφορία. Επιπροσθέτως, θα εξετάζει τις συνέπειες στο σύνολο των μετακινήσεων που επηρεάζονται από αυτού του είδους την επέμβαση και θα αντιμετωπίζει τις δυσμενείς επιπτώσεις.

Σε περιοχές κατοικίας, είναι δυνατό, ανάλογα την περίπτωση, να δημιουργηθούν ζώνες ήπιας κυκλοφορίας. Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία μίας 'ήσυχης' περιοχής (από πλευράς κυκλοφορίας) απαιτείται να εξετάσει τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τις χρήσεις γης, και να προβλέψει μέτρα ώστε η κυκλοφορία σε αυτές τις περιοχές να είναι χαμηλή από πλευράς φόρτου αλλά και από πλευράς ταχύτητας κυκλοφορίας.

Για την εφαρμογή σειράς τεχνικών μέτρων χαμηλού κόστους μείωσης της ταχύτητας σε επιλεγμένες περιοχές κατοικίας (όπως σαμαράκια, σήμανση ορίου ταχύτητας, υπερυψωμένες διασταυρώσεις, κ.λπ.), είναι αναγκαίο αυτά να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όλων των χρηστών της οδού. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν αστοχίες που προκύπτουν από την αυθαίρετη εφαρμογή, λόγω του χαμηλού κόστους τους.

Ειδικός σχεδιασμός, ανάλογα την περίπτωση, μπορεί να γίνει για τις υποδομές ελέγχου κυκλοφοριακής ροής: πλήρες ή μερικό κλείσιμο δρόμου (ιδιαίτερα σε περιοχές με εποχιακές διακυμάνσεις), μονοδρομήσεις, παρακάμψεις διαφόρων τύπων, εμπόδια και νησίδες υποχρεωτικής στροφής με βασικό σκοπό την αποθάρρυνση και τον περιορισμό της διερχόμενης κυκλοφορίας, κ.λπ. Θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των χρηστών της υποδομής, οι προτεραιότητες του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίουτου Δήμου, οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και οι επιπτώσεις που θα προκύπτουν από αυτές τις επεμβάσεις.

Για την ασφαλή προσέγγιση των σχολικών κτιρίων, απαιτείται ειδικόςσχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μαθητών αλλά και τις τοπικές κυκλοφοριακές συνθήκες της άμεσης και ευρύτερης περιοχής του σχολικού συγκροτήματος. Είναι γνωστό ότι, οι απαιτήσεις για την προσέγγιση των μαθητών στο Δημοτικό είναι διαφορετικές από αυτές στο Λύκειο, κ.ο.κ., συνεπώς χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση στο σχεδιασμό.

Η άνετη και ασφαλής προσέγγιση των δημοσίων κτιρίων με αυξημένη επισκεψιμότητα, για όλους τους χρήστες με όλα τα μέσα μετακίνησης, απαιτείται να σχεδιασθεί ειδικά.

 Ρυθμίσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης

Σχεδιασμός κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για πεζούς (με ιδιαίτερη πρόβλεψη για τα ΑμΕΑ) και ποδήλατα. Η εφαρμογή υπηρεσιών ενοικίασης ποδηλάτων θα περιλαμβάνει χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης/απόθεσης των συγκεκριμένων ποδηλάτων, όπως και το σύστημα λειτουργίας του. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών (στο διαδίκτυο, στα smartphones, κ.λπ.). 

Με το παρόν αναρτάται για διαβούλευση το σύνολο του Οδηγού με σκοπό οι παρατηρήσεις να ληφθούν υπόψη σε όλες τις ενότητες.

Επισημαίνεται, ότι μετά την διαβούλευση θα ακολουθήσει η τελική σύνθεσή και η ολοκλήρωση του ενιαίου Οδηγού παρέμβασης για «Βιώσιμες Πόλεις» που θα διανεμηθεί σε όλους τους εν δυνάμει Δικαιούχους. Ο Οδηγός δημοσιεύεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Για τη διαβούλευση, παρακαλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο email : t.sourgiadakis@mou.gr , με την ένδειξη στο θέμα: ‘’Οδηγός Βιώσιμης Πόλης. Παρατηρήσεις’’, έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00, ώστε να ληφθούν υπόψη από την Υπηρεσία μας.

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
κωστάνζα
Εικόνα κωστάνζα
Απών/απούσα

Airpeace79, τούτη δημοσίευση είναι η καλύτερη που έχω διαβάσει! Μράβο σου!!!

Σας εύχομαι καλήν πρόοδο, καλές αποτελεσματικές διαδικασίες και πολλή χαρά, να ζήσετε <3

airpeace79
Εικόνα airpeace79
Απών/απούσα

..............................λήγει η παράταση που δόθηκε ως προς την διαβούλευση.

https://www.myota.gr/index.php/k2-tags/2013-02-13-13-23-56/51-2010-07-19-11-12-46/10651-2017-06-29-10-29-15

Για τη διαβούλευση, μορείτε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο email : t.sourgiadakis@mou.gr , έως την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 14.00, ώστε να ληφθούν υπόψη από την Υπηρεσία μας.

airpeace79
Εικόνα airpeace79
Απών/απούσα

.............................................

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Βιώσιμες πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης»
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν την 28 Φεβρουαρίου 2018, 17:00 -21:00, στην αίθουσα του ΤΕΕ (Νίκης 4 Σύνταγμα), σε τιμητική εκδήλωση για τον εκλιπόντα Καθηγητή του ΕΜΠ και τέως Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Μαθιό Καρλαύτη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και το νέου Ειδικό Σχέδιο Δράσης «Βιώσιμες πόλεις – Μαθιός Καρλαύτης», τίτλος που εξυπηρετεί τον σκοπό του αλλά και αποτίει φόρο τιμής στον εμπνευστή του, που στοχεύει στην βιώσιμη αστική κινητικότητα και την αστική αναζωογόνηση.

contact