Ποδηλατα στα πεζοδρομια

48 σχόλια / 0 νέα/ο
Τελευταία δημοσίευση
bolivias
Απών/απούσα

Για λογαριασμο ενος φιλου ποδηλατη στελνω το παρακατω...

Αγαπητοί φίλοι,

Θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον υπάρχει κάποιος νόμος που να απαγορεύει τη χρήση του πεζοδρομίου από τους ποδηλάτες, γιατί στην καθημερινή μου διαδρομή από το σπίτι μου προς τη δουλειά, σε κάποιο πεζοδρόμιο που χρησιμοποιώ (αντίστροφα με την πορεία του δρόμου) ενοχλούνται οι κύριοι αστυνομικοί που φρουρούν μπροστά από την οικία κάποιου πολιτκού, και μου ζήτησαν ευγενικά μεν - επιτακτικά δε να χρησιμοποιήσω εναλλακτική διαδρομή. Τους ανταπάντησα ότι δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι στην Αθήνα χωρίς να υπάρξει κάποια συνέχεια – αναμένω όμως συνέχιση των παρενοχλήσεων…

Ευχαριστώ
Ένας ποδηλάτης

Αξιολόγηση: 
0
Η αξιολόγηση σας: Κανένα
0
0 ψήφοι
vang
Απών/απούσα

κανονικά δέν επιτρέπεται...

marlene
Εικόνα marlene
Απών/απούσα

Ας μην ήταν το γραφείο του πολιτικού εκεί και θα σου έλεγα αν θα ασχολούνταν μαζί σου. Εγώ θα τους έγραφα ή θα πέρναγα από μπροστά τους τσουλώντας με τα χέρια το ποδήλατο και άμα μου λέγανε τίποτα θα τους έπαιρνε και θα τους σήκωνε.

DonP
Απών/απούσα

...ανεξάρτητα αν μας κάνουν παρατήρηση. Αν πχ οδηγάμε στο πεζοδρόμιο μετά δεν έχουμε *κανένα* δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε αν ένα μηχανάκι πχ χρησιμοποιεί το πεζοδρόμιο. Κανονικά πεζοδρόμια-διαβάσεις πεζών μπορείς να χρησιμοποιείς μόνο αν τσουλάς το ποδήλατο πεζός δίπλα σου (το ίδιο και για τα μηχανάκια).

bin podilanden
Εικόνα bin podilanden
Απών/απούσα

[

ccr
Εικόνα ccr
Απών/απούσα

Άρθρo 40
Eιδικoί κανόνες για τoυς oδηγoύς πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων,
μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων
1. Oι oδηγoί πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων
οχημάτων, απαγoρεύεται:
α) Nα ρυμoυλκoύνται από άλλo όχημα.
β) Nα ρυμoυλκoύν ή ωθoύν διάφoρα αντικείμενα.
γ) Nα μεταφέρoυν αντικείμενα, τα oπoία εμπoδίζoυν την oδήγηση τoυ
oχήματός τoυς ή εκθέτoυν σε κίνδυνo τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ.
δ) Nα κινoύνται ανά δύo ή και πλείoνες παράλληλα.
ε) Nα σύρoυν μαζί τoυς ζώα δεμένα με λoυρί.
στ) Nα χρησιμoπoιoύν εν κινήσει ακoυστικά πoυ έχoυν συνδεθεί με
φoρητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευ-
ές. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής
ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για
την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών ποδηλάτων, μοτο-
ποδηλάτων και μοτοσικλετών ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών
και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώς επίσης
και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών
και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της
εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.
ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοπο-
θετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
2. Oι oδηγoί πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων
οχημάτων υπoχρεoύνται, όταν oδηγoύν, να κρατoύν τo τιμόνι και με τα δύo
τoυς χέρια, εκτός αν δίνoυν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντoς
Kώδικα.
3. Oι oδηγoί πoδηλάτων υπoχρεoύνται να κατεβαίνoυν από αυτά και
να τα oδηγoύν βαδίζoντας, όταν δημιoυργείται εμπόδιo ή κίνδυνoς για την
κυκλoφoρία των πεζών.
4. Oι oδηγoί πoδηλάτων και μoτoπoδηλάτων απαγoρεύεται να μεταφέρoυν
επιβάτες στα oχήματά τoυς. Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφoρά ενός
μόνo επιβάτη σε πoδήλατo πoυ έχει δύo ζεύγη πoδoστρoφάλων και διαθέτει,
από κατασκευή, μόνιμo πρόσθετo κάθισμα, ως και σε μoτoπoδήλατo, πoυ
διαθέτει, από κατασκευή, πρoσαρμoσμένo σταθερό πρόσθετo κάθισμα. Oι
oδηγoί μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, επιτρέπεται να μεταφέρoυν
επιβάτη μόνo μέσα στo ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για τo σκoπό αυτόν και σε
πρόσθετo κάθισμα, τo oπoίo είναι σταθερά πρoσαρμoσμένo, από κατασκευή,
πίσω ή δίπλα από τη θέση τoυ oδηγoύ.

5. Σε oδoύς, oι oπoίες έχoυν λωρίδα κυκλoφoρίας για την κίνηση πoδηλά-
των ή μoτoπoδηλάτων, απαγoρεύεται στoυς oδηγoύς αυτών να χρησιμoπoιoύν
τo υπόλoιπo τoυ oδoστρώματoς.
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων στ΄ και
ζ΄ της παραγράφου 1, όπου ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας
οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδι-
κασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.

ccr
Εικόνα ccr
Απών/απούσα

Θέση επί της oδoύ
1. Στo oδικό δίκτυo της Χώρας ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλoφoρίας.
O oδηγός ΚΑΘΕ oχήματoς υπoχρεoύται, τηρoυμένων των διατάξεων των
άρθρων 12 παράγραφος 1 και 17 παράγραφος 6 τoυ παρόντoς Kώδικα, να
oδηγεί τo όχημά τoυ πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς και αν
ακόμη oλόκληρo τo oδόστρωμα είναι ελεύθερo.2. O oδηγός, με εξαίρεση την περίπτωση απoλύτoυ ανάγκης, υπoχρεoύται να κινείται απoκλειστικά στις καθoρισμένες, για την κατηγoρία τoυ oχήματός τoυ ειδικές oδoύς, oδoστρώματα και λωρίδες κυκλoφoρίας όπoυ υφίστανται τέτoιες. Aν δεν έχει oριστεί λωρίδα κυκλoφoρίας ή ειδική oδός γι’ αυτoύς, oιμεν oδηγoί φoρτηγών, λεωφoρείων και βραδυκίνητων και βραδυπoρoύντων
γενικά oδικών oχημάτων υπoχρεoύνται, τηρoυμένων των διατάξεων τoυ
άρθρoυ 17 παράγραφος 6 τoυ Kώδικα αυτoύ, να oδηγoύν αυτά στη δεξιά λω-
ρίδα κυκλoφoρίας στις oδoύς oι oπoίες έχoυν δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κατά
κατεύθυνση, oι δε oδηγoί μoτoπoδηλάτων, πoδηλάτων και μη μηχανoκίνητων
oχημάτων, καθώς και οι οδηγοί ζώων, υπoχρεoύνται να κινoύνται κατά μήκoς
oποιoυδήπoτε πρoς την κατεύθυνση της κυκλoφoρίας βατoύ ερείσματoς της
oδoύ, εφόσoν υπάρχει, και δεν πρoκαλείται δυσχέρεια στoυς χρησιμoπoιoύντες
αυτό, άλλως πλησίoν τoυ άκρoυ δεξιoύ τoυ oδoστρώματoς.
3. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1, σε oδoστρώματα πoυ
είναι χωρισμένα σε δύo ή περισσότερες λωρίδες κυκλoφoρίας, κατά κατεύ-
θυνση με κατά μήκoς διαγραμμίσεις, oι oδηγoί oχημάτων υπoχρεoύνται να
oδηγoύν αυτά μέσα στα όρια μιας λωρίδας και κατά τo δυνατόν στo μέσo
αυτής.
4. O oδηγός δεν επιτρέπεται να κυκλoφoρεί σε oδόστρωμα πoυ πρooρίζεται
για την αντίθετη πρoς την κατεύθυνσή τoυ κυκλoφoρία, καθώς και σε πλα-
τείες, πεζόδρoμoυς, πεζoδρόμια, νησίδες ασφαλείας και διαχωριστικές νη-
σίδες ή ειδικά ερείσματα, τα oπoία πρooρίζoνται για την κυκλoφoρία των
πεζών, εκτός από περιπτώσεις απoλύτoυ ανάγκης ή όταν ειδικές ρυθμίσεις τo
επιτρέπoυν.
5..............

ccr
Εικόνα ccr
Απών/απούσα

ΚΑΘΕ είδους οχήματος, εκτός των αναπηρικών αμαξιδίων.
επειδή και γω κινούμαι πολύ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΆ) σε πεζοδρόμιο, τη μόνη λύση που βλέπω, είναι όταν έχει πολλούς πεζούς, να κατεβαίνω και να το σπρώχνω, πράξη που ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, όπως και στις διαβάσεις (θεωρείται χειραποσκευή σε αυτή την περίπτωση) αν και μερικοί δυσανασχετούν.
Βέβαια στο πεζοδρόμιο της παλιάς παραλίας, παρά λίγο να κάνω μπάνιο στο Θερμαϊκό, όταν μετακινήθηκε χειρονομώντας ένας πεζός (μιλούσε στο κινητό !!), γι αυτό ΠΡΟΣΟΧΗ, σε περίπτωση ατυχήματος πάνω στο πεζοδρόμιο θα βρούμε κακό μπελά ως υπαίτιοι !
για τα μηχανάκια δεν σχολιάζω ....
ας βρει τη λύση η τροχαία

I like my bike
Απών/απούσα

Τι λέμε τώρα, έχετε προσέξει ποτέ που παρκάρουν τα αυτοκίνητα τους οι πολιτικοί και οι συνοδοί τους όταν πάνε στο Μαξίμου? Στο πεζοδρόμιο της Ηρώδου του Αττικού. Απέναντι από το πρωθυπουργικό γραφείο και το προεδρικό μέγαρο. Στο πιο καλά φυλασσόμενο σημείο της Ελλάδος (προφανώς όχι από την τροχαία). Μπορεί να το δει κανείς στα τυχαία πλάνα στις ειδήσεις.

nm96027
Απών/απούσα

Αν και συμφωνώ με το συμπερασμα που λέει πως απαγορεύονται τα ποδήλατα στα πεζοδρόμια, να αναφέρω πως εγω χρησιμοποιώ συστηματικά το φαρδύ πεζοδρόμιο της Ηρώδου Αττικου, μπροστά από το Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο και δεν μου έχουν πει τίποτα οι αστυνομικοί που είναι εκεί κατα δεκάδες.

abyss
Απών/απούσα

Ανεξάρτητα από την όποια απαγόρευση, που είναι ρητή, είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνο, τόσο για τον ποδηλάτη, όσο και για τους πεζούς. Αιφνιδιάζει τους πεζούς (που κινούνται απρόβλεπτα), αιφνιδιάζει αυτοκίνητα που βγαίνουν από πάρκινγ, δημιουργεί κινδύνους όταν κατεβαίνει το ποδήλατο στο δρόμο και, εν τέλει, είναι και αγενές. Ακόμα και να μην ελέγχεται η απαγόρευση είναι κακή ιδέα. Αν χρειάζεται, ας βαδίζουμε τσουλώντας το ποδήλατο δίπλα μας.

Άλλωστε, σκεφτείται ότι ναι μεν είναι ενοχλητικά τα παρκαρισμένα μηχανάκια στα πεζοδρόμια, αλλά πόσο πιο ενοχλητικό είναι όταν κάποιοι τα καβαλάνε και οδηγούν στο πεζοδρόμιο (ακόμη και για να ξεπαρκάρουν και να κατέβουν στο δρόμο). Γαιδουριά.

giospy
Εικόνα giospy
Απών/απούσα

1.Το να οδηγεις ποδηλατο στο πεζοδρομιο,δν εχει ΚΑΜΜΙΑ σχεση με το να οδηγας μηχανακι.Νομιζω αυτο δν χρειαζεται περαιτερω αναλυση,την διαφορα την καταλαβαινει ο καθεις απο εμας ανετα...

2.Προτιμω να πηγαινω απο πεζοδρομια,παρα να ρισκαρω να βγω στον δρομο,κ να με φαει καποιο αμαξι.Προσωπικη μου γνωμη,γουσταρω κιολας να αποφευγω παρκαρισμενα αυτοκινητα,τραπεζια,πεζους,στασεις λεωφορειων,σκαλες,σκαλακια κ διαφορα τετοια.

Συμπερασμα δικο μου,κ γνωμη μου.Οταν τα πεζοδρομια θα χρησιμοποιηθουν για τον λογο για τον οποιο δημιουργηθηκαν (για πεζους κ ΜΟΝΟ πεζους),τοτε θα σταματησω κ γω να τα κουβαλαω.Οσο βλεπω τζιπουρες τεραστιες να τα καβαλανε,ο καθε εμπορας να εχει εκει την πραματια του,κ το καθε λογης εμποδιο που μπορεις να φανταστεις,τοσο κ γω θα ειμαι απο πεζοδρομιο σε πεζοδρομιο.

abyss
Απών/απούσα

Για να καταλάβω, θεωρείς ότι δεν είναι επικίνδυνο ή αναγνωρίζεις ότι είναι επικίνδυνο αλλα γουστάρεις να το κάνεις, αφού γουστάρεις να αποφεύγεις εμπόδια στα πεζοδρόμια και θεωρείς ότι δε χρησιμοποιούνται μόνο για τους πεζούς, όπως θα έπρεπε;

giospy
Εικόνα giospy
Απών/απούσα

...να αποφευγω εμποδια στα πεζοδρομια.Δν τρεχω στο πεζοδρομιο,εκτος αν η ωρα ειναι 11 το βραδυ,τα μαγαζια εχουν κλεισει, κ δν υπαρχει κινηση μεγαλη.Δν βιαζομαι να φτασω καπου,γι'αυτο πηγαινω απο το πεζοδρομιο αργα,κ πολλες φορες περιμενω καρτερικα πισω απο καποιον πεζο,κ δν του φωναζω να κανει στην ακρη να περασει.Οταν το πεζοδρομιο εχει κοσμο,πηγαινω αργα,ή περιμενω να αδειασει ο χωρος για να περασω.

Αντιληπτον??

marlene
Εικόνα marlene
Απών/απούσα

ccr wrote:
Άρθρo 40
Eιδικoί κανόνες για τoυς oδηγoύς πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων,
μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων

[...]3. Oι oδηγoί πoδηλάτων υπoχρεoύνται να κατεβαίνoυν από αυτά και
να τα oδηγoύν βαδίζoντας, όταν δημιoυργείται εμπόδιo ή κίνδυνoς για την
κυκλoφoρία των πεζών.[...]

Εμένα μου αρέσει αυτό το άρθρο που δείχνει την μαλακία που δέρνει τον ελληνικό KOK.
Οι οδηγοί ποδηλάτων πρέπει να τα οδηγούν βαδίζοντας αν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για τους πεζούς. Οι υπόλοιποι που δημιουργού εμπόδια ή κινδύνους για τους πεζούς, π.χ τα μηχανάκια τα καβαλημένα στα πεζοδρόμια, τα μηχανάκια που μπαίνουν ανάποδα στο ρεύμα ή περνάνε από τους πεζόδρομους, ή παρκάρουν στα πεζοδρόμια, τα αυτοκίνητα που σταματούν στη μέση των διαβάσεων, τα ταξί που σταματάνε όπου τους σβήσει ακόμα και στην μεσαία λωρίδα για να κατεβάσουν πεζούς, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στις ράμπες για τα ΑΜΕΑ κτλ κτλ κτλ ( βάλτε ότι θέλετε εδώ) τι θα πρέπει να κάνουν αφού προφανώς δεν φροντίζουν για την ασφάλεια ή για την άνετη πρόσβαση των πεζών στα πεζοδρόμια;;
Καμία πρόβλεψη για τους ποδηλάτες φυσικά γιατί πουθενά δεν αναφέρεται άρθρο για την δική τους ασφάλεια.
Βασικά ο ΚΟΚ θα έπρεπε να λέγεται ΚΑΚ (Κώδικας Αυτοκινητικής Κυκλοφορίας).
Πάντως αυτό που είπα στο πρώτο ποστ είναι σωστό. Αν ξανα περάσεις έξω από το σπίτι εκείνο που το φυλάνε πέρασε τσουλώντας το ποδήλατο. Είναι νόμιμο να το πηγαίνεις έτσι στο πεζοδρόμιο και δεν έχουν δικαίωμα να σου πούνε τίποτα.
Όταν ο ποδηλάτης είναι κάτω από το ποδήλατο εξισώνεται με τους πεζούς και δεν μπορεί να του πει κανείς και τίποτα.

ccr
Εικόνα ccr
Απών/απούσα

.....

"Εμένα μου αρέσει αυτό το άρθρο που δείχνει την μαλακία που δέρνει τον ελληνικό KOK......."
όντως έτσι είναι, ο κώδικας εφαρμόζεται επιλεκτικά και για να εισπραχθούν κάποια ποσά.
Αλλά αν εμπλακούμε σε ατύχημα ποδηλατώντας πάνω στο πεζοδρόμιο, θα θεωρηθούμε υπαίτιοι. Μη ξεχνάς ότι είμαστε και ανασφάλιστοι.
Απόστολος

abyss
Απών/απούσα

giospy wrote:
...να αποφευγω εμποδια στα πεζοδρομια.Δν τρεχω στο πεζοδρομιο,εκτος αν η ωρα ειναι 11 το βραδυ,τα μαγαζια εχουν κλεισει, κ δν υπαρχει κινηση μεγαλη.Δν βιαζομαι να φτασω καπου,γι'αυτο πηγαινω απο το πεζοδρομιο αργα,κ πολλες φορες περιμενω καρτερικα πισω απο καποιον πεζο,κ δν του φωναζω να κανει στην ακρη να περασει.Οταν το πεζοδρομιο εχει κοσμο,πηγαινω αργα,ή περιμενω να αδειασει ο χωρος για να περασω.

Αντιληπτον??

Αν το λες τόσο ευγενικά, αντιληπτόν.

Ξέρω και άλλους που περνάνε με κόκκινο αλλά μόνο όταν δεν έχει διερχόμενα οχήματα. Αυτό όμως δεν το κάνει λιγότερο επικίνδυνο. Η αξία αυτών των κανόνων βρίσκεται στη δημιουργία ενός προβλέψιμου, κατά το δυνατό, περιβάλλοντος οδήγησης.

Θυμάμαι σε παλιότερη σχετική συζήτηση εδώ ένα φίλο που έγραφε πώς, πηγαίνοντας πολύ αργά, στο πεδίο του Άρεως, παραλίγο να χτυπήσει ένα παιδάκι που έτρεχε και ξαφνικά άλλαξε πορεία. Και αργά να πας, ένα ποδήλατο είναι επικίνδυνο για ένα παιδάκι. Στο δρόμο ο γονιός του το προσέχει πολύ περισσότερο απ' ότι στο πεζοδρόμιο, όπου δεν περιμένει να βρίσκονται ποδήλατα.

Royaloak
Απών/απούσα

Σκηνικό στον Άη Γιώργη της Κυψέλης, σε πεζοδρόμιο επάνω, περπατάω φορτωμένη με τσάντες. Πιτσιρίκος γύρω στα 12-15 στρίβει απ'το πίσω μέρος της εκκλησίας με 100 και με βρίσκει κόντρα και με πετάει ξώφαλτσα κάτω. Η μόνη φορά που θάθελα να μπορώ να ρίξω χαστούκι ήταν αυτή. Δεν τόκανα γιατί δεν μπορώ, αλλά τον καταχέρισα φραστικά. Ήταν παντελώς χαζεμένο το παιδί. Άγνοια για το τι του έλεγα. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Το ίδιο ισχύει και με τα πιτσιρίκια που παίζουν ποδηλατώντας στη Φωκίωνος. Τρέχουν σαν τρελά με όλα τα μεγέθη ποδηλάτων, συχνά κινδυνεύοντας να συγκρουστούν μεταξύ τους. Έρχονται πίσω σου χωρίς να το καταλάβεις σαν στούκας. Προσωπικά αργά το βράδυ χρησιμοποιώ τη Φωκίωνος, χωρίς να τρέχω όταν έχει κόσμο. Στο ρυθμό των πεζών. Με ωφέλησε πάντως αυτό το ποστ και θα το σκεφτώ αν θα ξανανέβω έτσι τον πεζόδρομο.

DonP
Απών/απούσα

giospy wrote:
1.Το να οδηγεις ποδηλατο στο πεζοδρομιο,δν εχει ΚΑΜΜΙΑ σχεση με το να οδηγας μηχανακι.Νομιζω αυτο δν χρειαζεται περαιτερω αναλυση,την διαφορα την καταλαβαινει ο καθεις απο εμας ανετα...

2.Προτιμω να πηγαινω απο πεζοδρομια,παρα να ρισκαρω να βγω στον δρομο,κ να με φαει καποιο αμαξι.Προσωπικη μου γνωμη,γουσταρω κιολας να αποφευγω παρκαρισμενα αυτοκινητα,τραπεζια,πεζους,στασεις λεωφορειων,σκαλες,σκαλακια κ διαφορα τετοια.

Συμπερασμα δικο μου,κ γνωμη μου.Οταν τα πεζοδρομια θα χρησιμοποιηθουν για τον λογο για τον οποιο δημιουργηθηκαν (για πεζους κ ΜΟΝΟ πεζους),τοτε θα σταματησω κ γω να τα κουβαλαω.Οσο βλεπω τζιπουρες τεραστιες να τα καβαλανε,ο καθε εμπορας να εχει εκει την πραματια του,κ το καθε λογης εμποδιο που μπορεις να φανταστεις,τοσο κ γω θα ειμαι απο πεζοδρομιο σε πεζοδρομιο.

Εξήγησε μου λίγο το 1... Επειδή και ως πεζός έχω αντιμετωπίσει ποδήλατο και μηχανάκι στο πεζοδρόμιο, αλλά και ως ποδηλάτης και ως οδηγός παπιού πεζούς, είναι το ένα και το αυτό.

Ποδήλατα και μηχανάκια ΔΕΝ πρέπει να οδηγούνται καβάλα στο πεζοδρόμιο.- Τέλος.

Τα δεν μας προσέχει το κράτος, έλα τώρα όλα μπουρ### είναι οπότε κι εγώ τι να κάνω, κάπως πρέπει να ζήσουμε κι εμείς στη ζούγκλα κτλ είναι κλασσικές Ελληναράδικες συμπεριφορές, ακριβώς οι ίδιες που έχουν και οι οδηγοί αυτοκινήτων (και μηχανών). Ειδικά όταν συγκρίνεις ποδήλατο με παπί, οι κίνδυνοι είναι επίσης κατα 80% οι ίδιοι. Συγγνώμη αλλα το επιχείρημα σου είναι τελείως ταξιτζίδικο.

bolivias
Απών/απούσα

Αγαπητοί φίλοι
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας – με βοηθήσαν πάρα πολύ.
Μάλλον θα περνάω περπατώντας από εκεί για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο!!
Μακάρι να γίνει και κανένας πραγματικός ποδηλατόδρομος στο κέντρο να δούμε άσπρη μέρα.
Καλό σαββατοκύριακο
Ένας ποδηλάτης

giospy
Εικόνα giospy
Απών/απούσα

Το ποδηλατο με το μηχανακι δν εχει τον ιδιο ογκο.Το ποδηλατο ειναι πιο ευελικτο.

Το ποδηλατο ειναι τελειως αθορυβο σε σχεση με τα παπια με κομμενη εξατμιση,με τους "γκαζοφονιαδες"που τα μαρσαρουνε,κ γενικα με καθε ειδους βενζινοκινητο.

Αυτα πως σου φαινονται σαν διαφορες?

knimo
Απών/απούσα

Θα συμφωνήσω κι εγώ με τους προλαλήσαντες. Δεν πρέπει να καβαλάμε το πεζοδρόμιο τελεία και παύλα. Το επιχείρημα ότι και οι άλλοι βιάζουν, άρα θα βιάζω κι εγώ δεν στέκει. Έτσι δεν θα αλλάξουν ποτέ τα πράγματα γιατί όλοι με την ίδια δικαιολογία έχουν βολευτεί και περιμένουν από κάποιο κέντρο έξω από αυτούς να προκαλέσει την αλλαγή. Εγώ πιστεύω ότι η αλλαγή είναι το άθροισμα μικρών σωστών αποφάσεων από πολλά μεμονωμένα άτομα.

Το πεζοδρόμιο είναι πράγματι για τους πεζούς και με το να καταπατάμε τα δικαιώματά τους δεν δίνουμε καθόλου καλό μήνυμα για τις προθέσεις μας και στρέφουμε τον κόσμο εναντίον μας. Θα θέλαμε εμείς, αν κάποια στιγμή γίνουν ποδηλατόδρομοι, να τους χρησιμοποιούν, πχ, τα μηχανάκια, ακόμα και αν το κάνουν 'με σεβασμό στον ποδηλάτη κλπ κλπ'; Ή μας αρέσει που σε πεζοδρόμους (βλέπε Διονυσίου Αρεοπαγίτου) μπαίνουν αυτοκίνητα; Το ζωτικό μας χώρο πρέπει να τον διεκδικήσουμε από την άσφαλτο, όχι από το πεζοδρόμιο!

Προσωπικά μόνο σε πεζοδρόμους (γιατί εκεί υπάρχει το απαραίτητο φάρδος) θεωρώ αποδεκτό να κάνουμε ποδήλατο και αυτό με συνείδηση ότι ο πεζός έχει προτεραιότητα και ο ποδηλάτης 'φιλοξενείται'΄.

Επίσης, εκτός από εκνευριστικό για τους πεζούς, η οδήγηση ποδηλάτου πάνω στο πεζοδρόμιο, όπως λέει και το παρακάτω λινκ, είναι πολύ κακή ιδέα από πλευράς ασφάλειας του ποδηλάτη στα σημεία όπου -αναπόφευκτα- θα διασταυρωθεί με δρόμο. Έχουν παρατηρηθεί πολλά ατυχήματα έτσι και είναι γενικώς παραδεκτό ότι το να οδηγείς στο δρόμο με προσοχή είναι τελικά πιο ασφαλές από το να οδηγείς στο πεζοδρόμιο!

Από http://www.podilates.gr/?q=node/976 αντιγράφω: Υπόθεση ατυχήματος: Κάνεις ποδήλατο στο πεζοδρόμιο και διασχίζεις το δρόμο στη διάβαση πεζών. Ενα αυτοκίνητο στρίβει δεξιά και πέφτει πάνω σου. Τα αυτοκίνητα δεν περιμένουν να βρουν ποδήλατα στη διάβαση πεζών γι αυτό πρέπει κανείς να είναι ΠΟΛΥ προσεκτικός για να αποφύγει τη σύγκρουση. Αυτός ο τύπος ατυχήματος είναι τόσο συχνός που έχουμε χάσει το λογαριασμό όσων μας έχουν πει ότι τους χτύπησαν έτσι.
Πως να αποφύγεις τη σύγκρουση
1 Πάρε μπροστινό φως. Αν κάνεις ποδήλατο βράδι, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείς μπροστινό φως.
2 Χαμήλωσε ταχύτητα. Χαμήλωσε ταχύτητα τόσο ώστε να μπορείς να σταματήσεις εντελώς αν χρειαστεί.
3 Μην κάνεις ποδήλατο στο πεζοδρόμιο. Η σύντομη διαδρομή από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνη. Αν είσαι στο αριστερό πεζοδρόμιο, κινδυνεύεις να σε χτυπήσουν όπως δείχνει το σκίτσο. Αν είσαι στη δεξιά, κινδυνεύεις από αυτοκίνητο που έρχεται από πίσω σου και στρίβει δεξιά. Επίσης κινδυνεύεις από τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από γκαράζ. Είναι δύσκολο να αποφύγεις τέτοιου είδους ατυχήματα, γι αυτό καλύτερα να μην κάνεις ποδήλατο στο πεζοδρόμιο Αλλος ένας λόγος να μην κάνεις ποδήλατο στο πεζοδρόμιο είναι ότι απειλείς τους πεζούς. Το ποδήλατό σου απειλεί τους πεζούς όπως το αυτοκινητο απειλεί εσένα. Αν παρόλ αυτά κάνεις ποδήλατο στο πεζοδρόμιο, πήγαινε αργά και ΠΟΛΥ προσεκτικά, ιδίως όταν διασχίζεις δρόμους.

Το παρακάτω μήνυμα αναφέρεται κι αυτό στους κινδύνους της κίνησης με ποδήλατο στο πεζοδρόμιο Αντιγράφω από: http://www.podilates.gr/?q=node/1146

Fri, 11/01/2008 - 02:35 — cdouvis
Μια φορά έτρεχα στο Πεδίο του Άρεως και νόμιζα ότι κανένας δεν μπορεί να μπει στην τροχιά μου. Και ξαφνικά, τόσο ξαφνικά που δεν πίστευα στα μάτια μου, ένα πιτσιρίκι που κοίταγε προς την άλλη έκανε απότομα μεταβολή και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου. Δεν ήμουνα και πολύ μακριά, με 4-5 σάλτα με έφτασε. Ξέρετε πόσο σβέλτα είναι τα πιτιρίκια σε τέτοιους ελιγμούς. Ήταν τέτοιο το σοκ μου που προσπάθησα να πατήσω φρένο αλλά δεν μπόρεσα. Βλέπετε ένιωθα σιγουρος και δεν είχα τα χέρια μου πάνω στις μανέτες. Τα είχα χαλαρά πάνω στο τιμόνι κι όταν πήγα να πιάσω τις μανέτες πάνω στον πανικό μου ξέφυγαν. Ευτυχώς τελικά έβγαλα μια κραυγή αγωνίας ο μικρός με άκουσε και σταμάτησε εντελώς τελευταία στιγμή. Αφού τον ακούμπησα λίγο

Από τότε κινούμαι πάντα με βάση την αρχή του χείριστου σενάριου. Αν δεν είμαι βέβαιος ότι κάποιος με είδε καλά πάντα σκέφτομαι το ενδεχόμενο να ορμήξει αιφνιδιαστικά και να... αυτοκτονήσει στις ρόδες μου. Και σας συμβουλεύω να κάνετε το ίδιο. Ειδικά σε πάρκα και πεζόδρομους όπου τα πιτσιρίκια είναι πιο συχνά και γενικά νιώθουν ότι δεν απειλούνται. Και εξάλλου έχουν κάθε δικαίωμα, δε θέλω να τους φάω κι εγώ με η σειρά μου τους τελευταίους χώρους ελεύθερης κίνησης που τους έμειναν

Fri, 11/01/2008 - 11:00 — abyss
Ακριβώς για αυτό...
Για αυτό ακριβώς το λόγο που αναφέρει ο φίλος cdouvis είναι κακή και επικίνδυνη ιδέα να κινούμαστε με το ποδήλατο σε πεζοδρόμια: οι πεζοί (και όσοι βγαίνουν από γκαράζ ή οδηγούν στο δρόμο δίπλα) δεν περιμένουν να κινούνται στα πεζοδρόμια οχήματα, με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις τους να είναι προσανατολισμένες στον όγκο, στην ταχύτητα και στη συμπεριφορά ενός πεζού. Οτιδήποτε διαφορετικό αιφνιδιάζει και μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνο.

DonP
Απών/απούσα

Quote:
Το ποδηλατο με το μηχανακι δν εχει τον ιδιο ογκο.Το ποδηλατο ειναι πιο ευελικτο.

Το ποδηλατο ειναι τελειως αθορυβο σε σχεση με τα παπια με κομμενη εξατμιση,με τους "γκαζοφονιαδες"που τα μαρσαρουνε,κ γενικα με καθε ειδους βενζινοκινητο.

Αυτα πως σου φαινονται σαν διαφορες?


False Dichotomy και επίκληση στα άκρα. Οι διαφορές σε όγκο που υπάρχει σαν εμπόδιο πάνω στο πεζοδρόμιο ενός παπιού και ενός ποδηλάτου εντοπίζονται κυρίως στο πλάτος και είναι πρακτικά μηδαμινές με τον αναβάτη πάνω.
Το παπί και ένα ποδήλατο με ρόδες άνω των 16" είναι ακριβώς το ίδιο ευέλικτα.
Η μεγάλη μάζα των παπίών (60% και άνω πια, μπορείς να δεις τα στατιστικά σε περιοδικά όπως το Μοτο, ρώτα στο φόρουμ του) είναι 125 κυβικά ΑΘΟΡΥΒΑ με ιντζέκτιον κινητερες (μιλάμε για carbon footprint που παίζει να τρώει και τον πεζό αν έκανε τα ίδια χιλιόμετρα... όχι το ποδήλατο βέβαια) και οδηγούνται απο ανθρώπους ήσυχα κι ωραία που απλώς θέλουν να πάνε στη δουλειά τους.
Πάνω στο πεζοδρόμιο δε, αποκλείεται να πηγαίνεις με πάνω απο 10km/h οπότε απλώς σε πνίγει ο θόρυβος του δρόμου. Γι αυτό και δεν τα έχεις πάρει χαμπάρι, 100άδες τέτοια περνάν απαρατήρητα σε σχέση με τους πέντε 17άρηδες τους 3 δίχρονους σκουτεράδες και τους δυο μαλάκες χαρλεάδες με ανοιχτές εξατμίσεις που θα πετύχεις τη μέρα.

Οτι ισχύει για ένα ποδήλατο ισχύει και για ένα παπί, και σκέψου οτι εγώ έχω φάει 4 χρόνια με inova και τώρα (εδώ και 2 μήνες) μετακινούμαι με brompton (εκει να δεις πόσο τεράστια ατσούμπαλα εμπόδια μου φαίνονται κάτι large Ideal mountain που βλέπω στο πεζοδρόμιο).

Plannet
Εικόνα Plannet
Απών/απούσα

humor mode on
θα συμφωνίσω με τον giospy ότι άλλο μηχανάκι και άλλο ποδήλατο
να δώσω ένα παράδειγμα
αν πας με το ποδήλατο και σου πεταχτεί ένα 4χρονο παιδάκι θα το σκοτώσεις λίγο
ενώ με το μηχανάκι θα το σκοτώσεις πολύ
:D
humor mode off
εννοείτε πως και δεν πρέπει να καβαλάμε πεζοδρόμια
και αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάποιον χώρο για να ποδηλατούμε θα πρέπει να σεβαστούμε και εμείς με την σειρά μας τους πεζούς .
αλλιώς γινόμαστε ένα με τους αυτοκινητιστές που κατηγορούνται κατά καιρούς σε αυτό το site

vang
Απών/απούσα

ccr wrote:
Θέση επί της oδoύ
1. Στo oδικό δίκτυo..., oι δε oδηγoί μoτoπoδηλάτων, πoδηλάτων και μη μηχανoκίνητων
oχημάτων, καθώς και οι οδηγοί ζώων, υπoχρεoύνται να κινoύνται κατά μήκoς
oποιoυδήπoτε πρoς την κατεύθυνση της κυκλoφoρίας βατoύ ερείσματoς της
oδoύ, εφόσoν υπάρχει, και δεν πρoκαλείται δυσχέρεια στoυς χρησιμoπoιoύντες
αυτό, άλλως πλησίoν τoυ άκρoυ δεξιoύ τoυ oδoστρώματoς.
3. ....

Μήπως μπορέι κάποιος να μου πέι τι έιναι αυτά τα "βατα ερείσματα";

Κάποιος μου ειπε ότι έρεισμα έιναι το πεζοδρόμιο!!!
Αυτή η φράση είναι από μελέτη του ΠΑνεπιστημιου Πειραιώς γαι εργονομια των χωρων κατοικίας και εργασίας ΑΜΕΑ.
"Ως πεζοδρόμια ορίζονται τα υπερυψωμένα ή μη ερείσματα αστικής οδού"

Να και από το έγγραφο πού παραθέτω το λίνκ παρακάτω..
" Πεζοδρόμια ορίζονται τα υπερυψωμένα ή μη ερείσματα αστικής οδού,
που προορίζονται για την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των
πεζών και των εμποδιζόμενων ατόμων."

Μήπως τελικά το άρθρο 16 λέει ότι επιτρέπεται να περνάμε από τα πεσοδρόμια αν δέν ενοχλούμε ( πού ποιός θα το κρίνει αυτό...;)

Να και άλλα σχετικα με πεζοδρόμια και ερέισματα
http://aegaio.blogspot.com/2008/07/blog-post_2610.html
http://www.polites-ampelokipon.gr/files/egkyklios%20AMEA.pdf

ccr
Εικόνα ccr
Απών/απούσα

οι τροχονόμοι είναι υποχρεωμένοι (λέμε τώρα...) να βεβαιώνουν τις παραβάσεις σύμφωνα με όσα λέει ο ΚΟΚ.

μπορείς να τον καταβάσεις από το πρώην υπουργείο Δημόσιας Τάξης

http://www.astynomia.gr/images/stories/DOCS/KOK_pdf.pdf

Δες τώρα τους ορισμούς του άρθρου 2:
.............
Έρεισμα: H πέραν τoυ oδoστρώματoς ακραία λωρίδα της oδoύ.
.................
Πεζoδρόμιo: To υπερυψωμένo ή άλλως διαχωριζόμενo τμήμα της oδoύ πoυ πρooρίζεται για πεζoύς.
Πεζόδρoμoς: Oδός η oπoία χρησιμoπoιείται απoκλειστικά από τoυς πεζoύς και για είσoδo - έξoδo oχημάτων πρoς και από ιδιωτικoύς χώρoυς στάθμευσης, παρoδίων ιδιoκτησιών ως και για oχήματα εφoδιασμoύ ή έκτακτης ανάγκης.

Δηλαδή, σύμφωνα με τους ορισμούς του ΚΟΚ, είναι δυο διαφορετικές έννοιες
Τώρα, γιατί το πεζοδρόμιο της Αγγελάκη (δρόμος βαρειάς κυκλοφοριάς) είναι γεμάτο τραπεζοκαθίσματα και είναι αδύνατο να περάσει αμαξίδιο ΑμεΕΑ, τα παράπονα στο Δήμαρχο.

Plannet
Εικόνα Plannet
Απών/απούσα

καταπιάνεστε πολύ με την νομοθεσία
θα έλεγα να επικεντρωθείτε ποιο πολύ στην ηθική του πράγματος
δλδ θα πρέπει να έχουμε μέτρο μαζί μας για να βλέπουμε πόσο υπερυψωμένο είναι και αν είναι πεζοδρόμιο ή όχι ?
αλίμονο μας αν στηρίξουμε την κοινωνία μας σε νόμους και νομοθεσίες

giospy
Εικόνα giospy
Απών/απούσα

...ο,τι ειχα να πω το ειπα επι του θεματος.Το καβαλημα του πεζοδρομιου εφοσον δν κρυβει κινδυνους για τους πεζους,πηγαινεις με χαμηλη ταχυτητα κ δν κανεις καγκουριες,δν το θεωρω αξιο αναφορας.Τωρα δν μιλαμε για πεζοδρομια πλατους μισου μετρου βεβαια,αλλα για πεζοδρομια μεγαλα.Κ δν νομιζω οτι ενα ποδηλατο στο πεζοδομιο ειναι προβλημα το οποιο πρεπει να διορθωσουμε,κ αναλωνομαστε τοσο πολυ επι του θεματος εδω!Δλδ με την ιδια λογικη,τα τζιπ κ τα ταξι κ τα λοιπα αυτοκινητα που ειναι με τις ωρες στα πεζοδρομια,πρεπει στην καλυτερη να τα σηκωσει γερανος,κ στην χειροτερη να τα καψουμε!!!

Plannet
Εικόνα Plannet
Απών/απούσα

@giospi
μη χείρον βέλτιστο δλδ?

giospy
Εικόνα giospy
Απών/απούσα

...το αμαξι μου εγω το παρκαρω μπροστα στο σπιτι μου (εχουμε παρκινγκ στην αυλη, κ το ανεβαζω στο πεζοδρομιο με τον κωλο.Αφηνω ομως αρκετο χωρο για τους πεζους κ για τα καροτσακια απο πισω,κ αν τυχει κ δν εχω αφησει χωρο,ξαναμπαινω στο αμαξι κ το διορθωνω.Για να μην θεωρηθω εκδικητης του ΙΧ,εχθρος του αυτοκινητου κ.ο.κ

marlene
Εικόνα marlene
Απών/απούσα

giospy wrote:
...το αμαξι μου εγω το παρκαρω μπροστα στο σπιτι μου (εχουμε παρκινγκ στην αυλη, κ το ανεβαζω στο πεζοδρομιο με τον κωλο.Αφηνω ομως αρκετο χωρο για τους πεζους κ για τα καροτσακια απο πισω,κ αν τυχει κ δν εχω αφησει χωρο,ξαναμπαινω στο αμαξι κ το διορθωνω.Για να μην θεωρηθω εκδικητης του ΙΧ,εχθρος του αυτοκινητου κ.ο.κ

Οποιοδήποτε πάρκινγκ δεν βρίσκεται κάτω από το κτίριο, δηλαδή δεν είναι η πυλωτή ή κανονικό γκαράζ για τα αυτοκίνητα είναι παράνομο. Δεν μπορεί κάποιος να έχει πάρκινγκ στην αυλή, ούτε να διατηρεί κάποιο χώρο μπροστά στο σπίτι του, ( με καρέκλες, τενεκέδες ή ακόμα και με σήμα) ενώ επίσης είναι παράνομο και αυτό που γίνεται όπου βλέπουμε ένα αυτοκίνητο να είναι μισό μέσα μισό έξω σε ένα σπίτι, κλείνοντας το πεζοδρόμιο.

Αν τώρα κάποιος πάει και κλείσει ένα τέτοιο παρκινγκ, ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου που είναι κλεισμένο μέσα στο σπίτι μπορεί να φωνάξει την αστυνομία για να το βγάλει από εκεί, αλλά η αστυνομία θα πρέπει να του ρίξει πρόστιμο. ( του ιδιοκτήτη του πάρκινγκ και όχι του άλλου που τον έκλεισε).

Αν κάποιος κλείσει την είσοδο τέτοιου πάρκινγκ τότε είναι νόμιμος, διότι ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ δεν μπορεί να αξιώσει από κάποιον να μην παρκάρει μπροστά στο σπίτι του και στην υποτιθέμενη είσοδο του πάρκινγκ του, καθώς είναι παράνομο. ( το πάρκινγκ).

Το 90% τον πάρκινγκ της Αθήνας είναι παράνομα. Για να νομιμοποιηθούν πρέπει εκτός του να καλύπτουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες τους ειδική ταρίφα στον Δήμο τους για να τα διατηρούν.

Ας σκεφτούμε λοιπόν τώρα τα περί παρανομίας ενός ποδηλάτη που τσουλάει με τα χέρια το ποδήλατο του σε ένα πεζοδρόμιο και τις παρανομίες που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται λόγο άγνοιας.

contact